Zásady při on-line vzdělávání

Zásady při on-line vzdělávání
15. 10. 2020
Karolína Brodská

Při e-learningu je důležité, aby učitelé dodržovali některé principy, které pomůžou k jednoduššímu a bezproblémovému chodu vzdělávání na dálku – jak stanovení cílů a odpovědností, tak očekávání a organizace práce.

✅ Ověřte technologické vybavení svých žáků a nastavte vhodné vzdělávací prostředí 
Je důležité vědět, jaké přístroje má žák doma k dispozici a jakým způsobem je připojen k internetu. V případě, že zvolený nástroj pro komunikaci a výuku vyžaduje na straně vybavení žáka určité funkce, jako jsou například různé protokoly či aplikace, pak je třeba prověřit, zda je má žák nainstalované, umí si je nainstalovat nebo je dokonce nemá zablokované.

Výhodou je, že většina komplexních vzdělávacích nástrojů je dnes dostupná vzděleně a podporují jak desktopová, tak i mobilní zařízení.
Každá třída či skupina musí mít vytvořen svůj systém řízení výuky (jednotná vzdělávací aplikace, jednotný způsob distribuce a administrace elektronických vzdělávacích materiálů). 

✅ Komunikujte často, jasně a v jednotném duchu 
Pokud využíváte nějaké prostředky ke komunikaci se svými žáky dlouhodobě, držte se jich a používejte je i při přechodu na online výuku. Stanovte pravidla, která budete dodržovat. Pokud možno, organizujte online synchronizovaná setkání pravidelně a snažte se se žáky i na dálku udržet přímé spojení.   

Aby učitel věděl, jestli jejich žáci aktivně zadanou práci plní, jestli se nepotýkají s nějakými problémy při vypracovávání úkolů, zda nejsou přehlceni, je důležité s žáky udržovat kontakt, ať již prostřednictvím e-mailu, společných diskuzních skupin (WhatsApp ap.) nebo třeba prostřednictvím videopřenosů (Google Meet / Google Hangout, Teams ap.). Učiteli tato komunikace velmi pomáhá v udržení role a pozitivního vnímání žáky. 

✅ Určeme si jasné cíle (co chceme žáky naučit) 
Zamyslete se nejdříve, co konkrétního vlastně chcete žáky naučit a jakým způsobem – a to pak sdělte i žákům. Cílem nesmí být jen pouhé zadání úkolů. Učitel by měl žákům jasně určit konkrétní metu a výstup (např. po prostudování stran 100 – 115 z učebnice XY dokážeš vysvětlit, co je fotosyntéza, dokážeš vytvořit v angličtině otázku, budeš umět dělit dvojcifernými čísly atp.). 

✅ Vytvořte podmínky pro asynchronní setkávání 
Součástí online výuky by mělo být i zadávání úkolů (například studium materiálů, hledání řešeni apod.). Pro tento blok je vhodné vyčlenit určité časové rozpětí.  

✅ Nezahlcujte žáky (a jejich rodiče) nadbytkem učiva a mějte časový harmonogram všech aktivit
Učivo předkládejte žákům postupně a v takové míře a způsobu, aby ho dokázali zpracovat. Stačí si uvědomit, kolik času věnujeme například výkladu a procvičování v rámci běžné výuky. Žák nedokáže v přemíře informací oddělit to, co je důležité a ani rodič nemá kapacitu (a pedagogickou průpravu) pro náhradu vzdělávacího procesu. Zkuste vyložit látku osobně, například pomocí krátkých videí. 

Plán (rozvrh) všech aktivit je neméně důležitý. Například přehledná tabulka eliminuje riziko ztráty orientace, který v online prostředí hrozí a žáci se v zadání nebudou ztrácet. Pro sdílení častých otázek a dopvoědí může sloužit sdílená nástěnka či nějaký společný soubor.

✅ Dejte odpovědnost i žákům – nechte je aktivně hledat a objevovat 
K nejdůležitějším didaktickým zásadám patří zásada uvědomělosti a aktivity. Žák by si měl uvědomit, proč se konkrétní věc učí, jaký má učení smysl a jak si aktivně vyhledávat informace i bez osobní přítomnosti učitele (školy).  

Proto žákům nepředkládejme automaticky veškeré informace předpřipravené, ale nechme je aktivně informace hledat (s využitím doporučených zdrojů), nechme je objevovat, nechme je budovat jejich vlastní odpovědnost za vzdělávání. Dávejme tedy žákům i úkoly, ve kterých s využitím online služeb aktivně informace vyhledávají a aplikují své vlastní poznatky (např. naplánuj dovolenou od dopravy, ubytování, cen, slovníčku na cesty až po výlety do okolí – apod.). 

✅ Podporujte spojení mezi žáky a žádejte od žáků zpětnou vazbu
Většina mladých lidí v současnosti používá ke spojení a sebevyjádření sociální sítě. Nedělají rozdíl mezi osobním a online setkáním. Ať je nám to blízké nebo ne, je vhodné za účelem zachování třídní komunity tyto aktivity podporovat.    

Není snadné na dálku ověřit, zda žák opravdu pracuje a postupuje správně. Pomoci může kvalitní komunikace, tj. soustavné spojení a okamžité řešení vznikajících problémů. Dobré je, jsou-li žáci vedeni k diskuzi o své práci se spolužáky tak, aby učitel mohl tuto diskuzi sledovat. Další cestou je využití online sdílených dokumentů při tvorbě.

✅ Hodnoťte výsledky strategicky a s rozmyslem
Hodnocení může být velkým problémem. V online prostředí nelze dohlížet na to, zda žák při vyplňování tradičního testu nepodvádí. Proto musí hodnocení vypadat docela jinak. Nejvhodnější je průběžné formativní hodnocení (např. komentování práce během aktivit). Hodnotit lze též sumativně, tj. po odevzdání výsledků. Při týmové práci hodnoťte skupinu jako celek.     

 Vytvářejte příležitosti pro personalizaci a podporujte žáky
Technologie dovolují každému jedinci pracovat svým vlastním tempem, personalizace pak dokonce umožňuje nastavovat individuální cíle. Při přechodu na online výuku lze vytvořit prostředí, v němž každý žák realizuje aktivity přizpůsobené jeho osobním preferencím.  

Práce online klade vyšší nároky na podporu ze strany pedagoga. Je důležité sledovat online činnost žáků (buď vytvořeným týmem učitelů nebo jednotlivým učitelem individuálně). Žákům, jejichž aktivita a práce neodpovídá předpokladům, by měla škola poskytnou zvláštní podporu. Důležitý je soustavný kontakt se všemi žáky.    

 Informujte rodiče 
Zachovejte stávající systém informování rodičů (e-mail, newsletter, přístup do vašeho školního systému řízení výuky atd.) a snažte se poskytovat rodičům i další podporu, aby mohli pomáhat zvláště mladším žákům pracovat na online aktivitách.    

✅ Přehodnoťte svou roli jako učitele 
Online výuka je příležitostí pro změnu vlastního přístup k výuce, posun od poskytovatele vědomostí k mentorovi, jehož hlavní náplní je provázet žáka na cestě za poznáváním. Snažte se vyvolávat u žáků zájem, pocit smysluplnosti a umožnit jim v maximální možné míře samostatnost. Cílem je posilovat žákovu motivaci k učení a neobávat se online vzdělávání..    

✅ Sdílejte své poznatky s  kolegy 
Neméně důležité je předávání informací spolu s ostatními kolegy (sociální sítě, blogy, portály). Důležitá je vzájemná podpora a sdílení dobré praxe. Ideálním prostředkem je synchronní online setkání učitelů (např. týmový chat, webinář), kde dochází k výměně zkušeností. Udržujte kontakt, pište si, volejte, společně plánujte, tvořte, nezůstávejte v sociální izolaci. Pomoci vám může spomocnik.rvp.cz

✅ Nezvyšujte zbytečně stres svůj ani žáků  
Děti nadměrné množství informací (a zvláště negativních) vnímají stejně jako dospělí, možná ještě intenzivněji než jejich rodiče. Proto doporučujeme nezvyšovat jejich stres nadbytečnými nároky na ně (a potažmo na jejich rodiče).  
 
I sami učitelé by měli procházet určitou psychickou autohygienou. Využívejte ke vzdálenému vzdělávání takové nástroje a řešení, které vnímáte jako smyslupné, užitečné a vám vyhovující. Objevování nových e-learningových služeb vás (stejně jako žáky) může naučit novým možnostem a poznatkům, může zvýšit efektivitu vzdělávání i sebevzdělávání. Rozhodnutí je na každém učiteli. 

Zdroj: https://www.o2chytraskola.cz/clanek/48/online-vzdelavani/9919

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality