NPI nabízí podporu pro jednotné přijímací zkoušky a maturity

NPI nabízí podporu pro jednotné přijímací zkoušky a maturity

https://www.msmt.cz/npi-nabizi-podporu-pro-jednotne-prijimaci-zkousky-a-maturity

Národní pedagogický institut České republiky nabízí přehled aktivit, kterými podporuje kvalitní přípravu na jednotné přijímací zkoušky žáků 5., 7. a 9. tříd na jednotné přijímací zkoušky a přípravu na maturitní zkoušku. Nabízíme portfolio podpory jak pro žáky, tak pro učitele. Podklady jsou připravovány ve spolupráci s MŠMT, Cermat, s Českou televizí a dalšími subjekty.  

Podpora pro žáky při přípravě k JPZ 

Podpora je nabízena formou videí, která pomáhají s přípravou k přijímacím zkouškám na čtyřleté a osmileté obory, vznikala ve spolupráci Cermat, NPI a MŠMT. K nalezení na youtube přijímačky bez obav 

Připravovaná podpora pro žáky při přípravě na maturitní zkoušku 

Ve spolupráci s Českou televizí připravujeme sérii naučných spotů, ve kterých budou vystupovat jak reální maturanti řešící úlohy, při kterých se nejčastěji chybuje (český jazyk a matematika), tak učitelé a didaktici NPI. Formát spotů bude obsahovat jak samotnými studenty natočené materiály, tak vysvětlující lekce učitelů. Naučné spoty budou k dispozici v průběhu března 2021, propagovány budou skrze NPI a ČT.  

Podpora učitelům při přípravě na JPZ a MZ 

a)    Podpora je realizována formou školení a konzultačních seminářů pro přípravu pedagogů na funkce určené k zajištění společné části maturitní zkoušky (MZ) a jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitní zkouškou s důrazem na legislativní změny. Aktuální nabídka seminářů dle následujícího harmonogramu je vyvěšena na https://npicr.cz/ciskom  

b)    Realizovány jsou semináře pro přípravu pedagogů k podpoře žáků k maturitní zkoušce zejména pro český jazyk a literaturu. Dále jsou připravovány semináře pro jednotnou přijímací zkoušku na SŠ.  Nabídka seminářů probíhá prostřednictvím krajských metodiků a vytvořené sítě Kabinetů. Pokud máte o seminář zájem, můžete příslušného krajského metodika kontaktovat zde.  

c)    Portál RVP nabízí učitelům podporu v rámci dílčích témat pro práci s žáky vč. žáků 5., 7. a 9. tříd a maturitních ročníků. Podklady pomáhají procvičit oblasti, ve kterých žáci při testování často chybují. Vybrány jsou ukázkové úlohy pro jednotlivé stupně vč. příslušného požadavku dle katalogu CERMATu k JPZ a maturitám.

Pro inspiraci nabízíme následující příklady:

M_5.třída: Procvičení slovních úloh

požadavek dle CERMATu: Žák využívá úsudek při řešení slovních úloh a jednoduchých problémů, matematizuje reálné situace, pro řešení jednoduchých nestandardních situací objevuje a využívá jednoduché zákonitosti, zaznamenává situace pomocí schémat, k řešení problémů využívá grafickou interpretaci, formuluje odpověď.

M_7.třída: Poměr

Požadavek dle CERMATu: Žák užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek – část, používá pojem úměra a vypočítá neznámý člen úměry, odvodí měřítko mapy (plánu) ze zadaných údajů, využívá měřítko mapy (plánu) k výpočtu.

M_9.třída: Procenta

Požadavek dle CERMATu: rozlišuje a využívá pojmy procento, základ, počet procent, procentová část, promile, vyjádří část celku procentem, desetinným číslem, zlomkem, převádí různá vyjádření vztahu celek – část, určí z textu úlohy, které z hodnot (počet procent, procentová část a základ) jsou zadány a které má vypočítat, provede výpočet, rozhodne, zda zvolit pro řešení úlohy známý algoritmus, nebo zda řešit úlohu úsudkem, provede odhad výsledku a ověří správnost svého řešení, řeší jednoduché úlohy z oblasti finanční matematiky (úrok).

M_Maturita: Analytická geometrie: Obecná rovnice přímky

Požadavek dle CERMATu: Žák dovede užít parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině.

ČJL_5. ročník: význam slov – slova nadřazené, podřazená a souřadná

Cermat: 2 slovní zásoba, tvoření slov: žák porovná významy pojmenování, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, souřadná.

ČJL_7. ročník: úlohy na porozumění hlavní myšlence textu a jeho dílčím prvkům

Cermat: 5 porozumění textu: žák prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.).

ČJL_9. ročník: skladba – věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

3 skladba: žák rozliší větu jednočlennou, dvoučlennou a větný ekvivalent.

ČJL_Maturita: Literární směry: moderna

1.8 orientuje se ve vývoji české a světové literatury: žák prokáže základní přehled o vývoji české a světové literatury; rozezná podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí. 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality