MŠMT- Výsledky společné části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období 2021

MŠMT- Výsledky společné části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období 2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo středním školám výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konaly v řádném termínu jarního zkušebního období od 24. do 26. května 2021.

Didaktické testy v jarním zkušebním období mohli konat všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021. S cílem zohlednit odlišné podmínky pro vzdělávání s výrazným podílem distanční výuky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo časový limit pro didaktické testy. U zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka došlo k mimořádnému prodloužení času na řešení testu o 10 minut, u zkoušky z matematiky měli žáci k dispozici o 15 minut navíc nad rámec standardního časového limitu.

MŠMT na základě doporučení validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise ministerstva přistoupilo k úpravě hranice úspěšnosti didaktického testu z matematiky z původních 33 % na 27 %. Důvodem je zohlednění distanční výuky v tomto předmětu, kdy je matematika natolik specifickým vyučovacím předmětem, který pro osvojení vyžaduje mít nejen teoretické znalosti, ale zejména umět tyto znalosti aplikovat. „K tomu je nutné mít probranou látku zažitou a procvičenou. Distanční vzdělávání však neumožňuje v plné míře vše, co je v prezenční výuce samozřejmostí (např. průběžné sledování činnosti žáků v celé třídě, učení se z chyb spolužáků, individuální okamžitou výpomoc žákům při výkladu a procvičování nové látky, intenzivní procvičování s žáky či kontrolu porozumění a aplikace získaných poznatků apod.),“ píše se v odůvodnění dnes vydaného opatření obecné povahy k hodnocení didaktického testu z matematiky. Horší výsledky mohou být právě důsledkem toho, že žáci neměli učivo dostatečně zopakované a procvičené, o čemž svědčí i nižší úspěšnost v úlohách, které vycházejí z učiva základní školy a navazujícího učiva probíraného zpravidla v nižších ročnících škol středních.

Výsledky společné části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období 2021

  • Čistá neúspěšnost prvomaturantů (podíl neúspěšných ku konajícím žákům) u didaktického testu z českého jazyka a literatury činí 4,9 % (v minulém školním roce dosáhla 14,2 %). Ke zkoušce, která je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, bylo přihlášeno téměř 71 tis. prvomaturantů.
  • Zkoušku z matematiky si zvolilo více jak 13 tis. prvomaturantů (18,9 %). U didaktického testu neuspělo 16,8 % žáků, kteří zkoušku konali (v loňském roce dosáhla čistá neúspěšnost u zkoušky 17,6 %).
  • Ke zkoušce z anglického jazyka se přihlásilo více jak 55 tis. prvomaturantů (78 %). U zkoušky neuspělo 6,7 % z nich (v loňském roce 5,1 %).
  • Didaktický test z německého jazyka si zvolilo téměř 1,3 tis. prvomaturantů (1,8 %). Čistá neúspěšnost u zkoušky dosáhla 23,1 % (v loňském roce 26,6 %).
  • Ke zkoušce z ruského jazyka bylo přihlášeno 707 prvomaturantů. U zkoušky neuspělo 9,9 % žáků, kteří zkoušku konali (v loňském roce u zkoušky neuspělo 12 % prvomaturantů).
  • U zkoušky ze španělského jazyka neuspělo 2,4 % konajících prvomaturantů (v loňském roce 3,1 %). K didaktickému testu bylo přihlášeno celkem 167 žáků.
  • Ve zkoušce z francouzského jazyka uspělo všech 82 konajících žáků.
  • Od školního roku 2020/2021 je součástí společné části maturitní zkoušky také nepovinná zkouška matematika rozšiřující. Ke zkoušce se přihlásilo téměř 2,8. tis. prvomaturantů. Čistá neúspěšnost u této zkoušky dosáhla 35 %.

Maturanti, kteří v řádném květnovém termínu u didaktických testů neuspěli nebo se z konání omluvili řediteli školy, budou moci konat didaktické testy v mimořádném termínu v období od 7. do 9. července 2021.

https://cermat.cz/aktuality/aktualita/329-tiskova-zprava-vysledky-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-radnem-terminu-jarniho-zkusebniho-obdobi-2021

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality