Získejte Evropskou jazykovou cenu Label 2016

Získejte Evropskou jazykovou cenu Label 2016
25. 1. 2016
admin

Dům zahraniční spolupráce vyzývá všechny realizátory zajímavých jazykových projektů k podání přihlášek do dalšího ročníku Evropské jazykové ceny Label.

Ocenění lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje kritéria a některou z priorit pro rok 2016. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení).

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

 

O evropských prioritách rozhoduje každý rok Evropská komise a o národních prioritách odborná porota programu Label.

Pro rok 2016 byly na základě doporučení Evropské komise stanoveny tyto priority:

 1. Vícejazyčné školy a třídy – rozmanitost ve školách je pozitivum
  Tato priorita se zaměřuje na formální školní vzdělávání a věnuje pozornost také vícejazyčnosti a výuce jazyků na školách odborného vzdělávání a přípravy. Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label budou sloužit jako příklady dobré praxe vícejazyčných škol/tříd s důrazem na rozmanitost a interkulturní dialog, podporu jazykové rozmanitosti ve výuce jazyků a profesního rozvoje učitelů v této oblasti.Zvláštní pozornost by měla být věnována opatřením podporujícím děti, které neovládají vyučovací jazyk. Všechny děti by měly mít rovné příležitosti, aby ve škole využily svůj potenciál, a zvládnutí vyučovacího jazyka je pro to nezbytnou podmínkou.
 2. Společnost podporující jazyky – informální výuka jazyků
  „Společností podporující jazyky“ se rozumí sociální prostředí, v němž se aktivně podporuje výuka jazyků a interkulturní porozumění, v němž se propaguje vícejazyčnost a je vnímána jako pozitivní rys. Plně se respektují potřeby mluvčích všech jazyků a jazyková rozmanitost je prezentována jako přínos pro sociální začlenění i pro hospodářský rozvoj. Větší jazyková otevřenost evropských komunit s respektem k jazykovým zvláštnostem sousedních jazyků povede ke zkvalitnění úrovně výuky jazyků a zvýšení interkulturního povědomí. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout: využít znalosti multilingvních občanů, uskutečňovat výměny studentů atd., filmy a televizní pořady uvádět s titulky, za pomoci médií zprostředkovávat občanům kontakt s jinými jazyky a kulturami, podporovat projekty mezigeneračního učení, projekty cestovního ruchu, přeshraniční projekty atd.; využít postupů informálního učení, jako je rodinné, mezigenerační nebo komunitní vzdělávání.
 3. Výuka jazyků pro všechny
  Vítané jsou zejména projekty, které jsou cíleně zaměřené na jazykové vzdělávání osob s poruchami učení, se zdravotním postižením, osob ze sociálně rizikových skupin atd., tak, aby se díky jazykovému vzdělávání zvýšila možnost uplatnění těchto osob na trhu práce.
 4. Jazyková výuka v raném školním věku (5-8 let)
  O ocenění mohou žádat organizace realizující jazykové vzdělávací projekty v posledním ročníku MŠ a prvních třech ročnících ZŠ, neziskové a zájmové organizace působící v této oblasti. Důraz bude kladem na inovativnost přístupu k počátečnímu stádiu jazykového vzdělávání s ohledem na různorodé sociální a ekonomické zázemí dětí.

Odkaz na stránky Evropské komise zaměřené na podporu výuky jazyků a jazykové rozmanitosti: www.ec.europa.eu

 

Výzva Label 2016 ke stažení zde

Přihláška Label 2016 ke stažení zde

Potvrzení statutárního zástupce pro rok 2016 ke stažení zde

 

ZDROJ

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality