Vyšel další díl Školy hrou – ZIMA

Vyšel další díl Školy hrou - ZIMA
8. 2. 2016
admin

V pořadí již třetí díl z řady úspěšných publikací pro předškolní vzdělávání Školka hrouvydala v těchto dnech nezisková organizace EDUkační LABoratoř. Odborná metodická příručka Školka hrou ZIMA navazuje na díly Školka hrou LÉTO a PODZIM. Pedagogům předškolního vzdělávání nabízí řadu nových didaktických postupů a námětů, jak obohatit aktivity v mateřských školách, a to jak při skupinové práci, tak s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí.

Metodika Školka hrou ZIMA byla zpracována v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Obsahuje množství podnětů k činnostem  inspirovaným nejnovějšími požadavky, zkušenostmi a trendy v předškolním vzdělávání. Nabízí netradiční náměty, ve kterých je možné v rámci „digitálních koutků“ efektivně využít obsah interaktivních titulů pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy v kombinaci s moderními i klasickými běžně používanými učebními pomůckami, a to jak v prostředí mateřské školy, tak i venku v přírodě.

„Naše metodická příručka Školka hrou ZIMA svou nabídkou témat a originálním rozvržením vzdělávací nabídky do logických okruhů reflektujících reálný dětský svět nabízí celou řadu aktivit pro rozvoj komunikativních, grafomotorických, matematických, přírodovědných i sociálních dovedností dětí předškolního věku.  Aktivity vycházející z životních situací, se kterými se děti běžně setkávají, umožňují jim učit se na tyto situace adekvátně reagovat,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř. 

„Hlavním cílem publikace je motivovat děti předškolního věku velmi zajímavou a nenásilnou formou hry, prostřednictvím moderních technologií a interaktivních pomůcek, k získávání nejen vědomostí, ale i dovedností a postojů pro bezproblémový vstup k dalšímu stupni vzdělávání. Velmi přirozeným a nápaditým naplňováním veškerých klíčových kompetencí, definovaných v RVP PV, dochází k vytváření základů motivace pro celoživotní vzdělávání. Digitální technologie interesují děti již v předškolním věku, i když je nutné myslet na skutečnost, že se stále jedná pouze o didaktický prostředek, který je možné využít pro zpestření edukačního procesu i v mateřských školách. Pedagogové se nemusí obávat práce s moderními technologiemi v rámci této publikace, neboť metodická příručka je velmi přehledná a srozumitelná,“ uvedla Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. z Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která je odbornou recenzentkou knihy, a doplnila: „Předností publikace se jeví zároveň úzké propojení edukačních témat se skutečným reálným životem dětí. Na základě simulace životních situací se učí řešit problémy, poznávat samy sebe, své okolí a kooperativně reagovat na aktuální témata současného světa.“

Prostřednictvím této metodiky se pedagogům mateřských škol nabízí i mnoho možností k naplňování preferovaných vzdělávacích cílů v souvislosti se současným trendem integrace, potažmo inkluze ve vzdělávání. Dále také mnoho námětů pro individualizované činnosti s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, s nadanými dětmi, a pro domácí přípravu s rodiči. „Díky přirozenému sociálnímu vrstevnickému učení se děti pod vedením pedagoga učí řešit problémy, poznávat samy sebe, své okolí. Paralelně získávají zkušenosti a dovednosti nutné k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu učení z oblastí spolupráce, komunikace, prezentování a obhajování vlastních názorů a také se učí respektovat osobnost a názor druhých,“dodala Miluše Vondráková.

V rámci projektu Školka hrou funguje v České republice již čtrnáct Metodických center pro předškolní vzdělávání, a to v Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Hustopečích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, Jindřichově Hradci, Náchodě, Vlašimi, Praze 4 a Praze 6. Jejich hlavní činností jsou metodické dny, semináře, školení a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. Další metodická centra budou otevřena v průběhu tohoto školního roku.

 

O projektu Školka hrou

Hlavním cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická a didaktická podpora učitelů mateřských škol v České republice v podobě odborných publikací, školení, seminářů a konferencí. Jedním z cílů je vytvoření Metodických center pro předškolní vzdělávání ve všech krajích, která zajistí podporu pro ostatní školy v regionu. V rámci projektu vznikají odborné metodické příručky pro učitele mateřských škol s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod, zpracované v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Pro učitele mateřských škol organizujeme metodické dny a semináře v centru EDULAB a v Metodických centrech pro předškolní vzdělávání. Místa a termíny naleznete na www.akademie.edulabcr.cz. Více informací o projektu na www.eskolkahrou.cz.

 

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky ve školách. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

 

ZDROJ

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality