Soudní poplatky u spolků po novelizaci Zákona o soudních poplatcích 29.12.2014

Soudní poplatky u spolků po novelizaci Zákona o soudních poplatcích 29.12.2014
13. 1. 2015
admin

Soudní poplatky u spolků po novelizaci Zákona o soudních poplatcích 29.12.2014

Penize-drobne

http://www.adam.cz/clanek-2015010027-soudni-poplatky-u-spol…

Dne 29. 12. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2014 Sb., (schválený 9. 12. 2014) kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizace údajů NNO vč. spolků a pobočných spolků

Touto novelou zákona o soudních poplatcích se od 29. 12. 2014 spolky včetně pobočných spolků, a dále ústavy, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti osvobozují od soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku. Tedy vyjmenované NNO neplatí soudní poplatek za změnu zapsaného údaje, ani za zápis nového a výmaz zapsaného údaje ve veřejném rejstříku. To je výrazné zlepšení, obzvláště v organizacích s velkým množstvím pobočných spolků, kde již netrpělivě čekají na možnost podání do rejstříku a kde tomu byl doposud poplatek překážkou, například u velkých dobrovolnických spolků dětí a mládeže. Zejména je tato změna žádoucí pro spolky vzniklé jako občanská sdružení před 1. 1. 2014, kterým nový občanský zákoník ukládá doplnit do tří let od jeho účinnosti (1. 1. 2014) zápis spolku a jeho pobočných spolků o ty údaje, které do rejstříku spolků nebyly dosud zapsány, neboť nebyly předmětem dřívější evidence vedené u MV ČR (např. obsazení statutárního orgánu, ručení za pobočný spolek, aj.).
Je třeba zmínit, že zákon má časově omezenou účinnost, a to do 30. 6. 2016. Poté by se měl vrátit do dosavadního znění. Nelze však zcela vyloučit, zejm. s ohledem na zatím nejistý osud připravovaného zákona o statusu veřejné prospěšnosti, že by účinnost osvobození byla před jejím vypršením prodloužena.

Zápis nových pobočných spolků – prvozápis

Návrh na zápis pobočného spolku podává ze zákona vždy již existující hlavní spolek, který je jako právní forma osvobozen, a tedy i prvozápis pobočného spolku je od poplatku osvobozen.
Nicméně protože v nejbližší době lze očekávat, že při podáních návrhu na prvozápis (nového) pobočného spolku mohou na soudech vznikat zmatky, jelikož všichni úředníci nejsou se situací zcela seznámeni, sestavili jsme na následujících řádcích doporučení, jak argumentovat, v případě, že by při přijetí návrhu na zápis nového pobočného spolku soud požadoval jakýkoli poplatek:

1. dle § 2 odst. 1 písm. a) ZSP je poplatníkem poplatku „navrhovatel“
2. dle § 26 odst. 2 zák. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podává hlavní spolek – je tedy „navrhovatel“ (shodně stanoví i § 229 odst. 2 NOZ, zápis pobočného spolku navrhuje hlavní spolek)
3. dle § 11 odst. 2 písm. u) ZSP je spolek osvobozen od poplatku
4. proto nelze spolku – navrhovateli stanovit poplatkovou povinnost při prvozápisu pobočného spolku.

V případě, že by ani zaklínání se snůškou paragrafů první ráže nezabralo a soud stále požadoval za prvozápis pobočného spolku poplatek (nejspíše s argumentem, že ustanovení bodu 11/1/b) sazebníku je speciálním ustanovením, které stanoví za prvozápis poplatek 6000 Kč), lze použít konstrukci číslo dvě.
Předem upozorňuji, že tu je již lepší vytisknout a předat do ruky.
Domnívám se, že ani recitace již není možná:

Argument, že bod 11/1/b) Přílohy-sazebníku, který stanoví, že za prvozápis poplatek činí 6000 Kč, speciální ustanovení, které má podle pravidla lex specialis derogat generali přednost, nelze považovat za správný:

1) Není důvod, proč bod 11/1/b) Přílohy-sazebníku považovat za speciální pravidlo vůči § 11 odst. 2 písm. u).
Naopak stejně tak by mohlo být za obecné považováno pravidlo v sazebníku a speciálním pravidlem by pak mělo být pravidlo vyjímající osoby podle § 11 odst. 2 písm. u). To by pak odpovídalo témuž mechanizmu při použití pravidla sazebníku 11/1/c) , které jistě nemá přednost před pravidlem § 11 odst. 2 písm. u …. jinak by § 11 odst. 2 nemohl dojít uplatnění, což by byl výklad absurdní.
2) Pravidlo v „těle“ zákona (§ 11 odst. 2 písm. u) je třeba ctít přednostně, neboť nelze vykládat pravidlo z „těla“ zákona podle přílohy zákona, ale naopak je třeba přílohu považovat jen za doplnění obsahu zákonného pravidla tam, kde ji pravidlo v těle zákona k tomu povolává.

Aleš Sedláček, za přispění Kateřiny Ronovské a Petra Pavloka

Odkaz na znění zákona:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-335

Česká rada dětí a mládeže se již v listopadu 2014 spolu s dalšími čtyřmi neziskovými organizacemi písemně obrátila na poslance v záležitosti novely zákona o soudních poplatcích. Jedná se stále o totéž, totiž aby neziskovky byly osvobozeny od soudních poplatků za zápis do soudního rejstříku, a to trvale.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality