Posuzování zahraničního SŠ studia pro sociální a zdravotní účely

Posuzování zahraničního SŠ studia pro sociální a zdravotní účely
8. 2. 2016
admin

Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o posouzení postavení studia podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postavení studia na střední škole v cizině se následně předkládá zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení, mzdové účtárně nebo finančnímu úřadu.

Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině se podává na předepsaném formuláři.

Formular_zadosti_o_posouzeni_postaveni_studia_na_stredni_skole_pro_socialni_ucely_a_ucely_zdravotniho_pojisteni.docx Formulář žádosti o posouzení postavení studia na střední škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění (pro účely dávek státní sociální podpory, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění – sirotčí důchod atd.)

Formular_zadosti_o_posouzeni_postaveni_studia_na_stredni_skole_pro_ucely_duchodoveho_pojisteni.docx Formulář žádosti o posouzení postavení studia na střední škole pro úcely důchodového pojištění (pro účely zápočtu doby studia pro nárok na starobní důchod)

 

Přílohou žádosti o posouzení postavení studia jsou následující dokumenty:

 • originál (úředně ověřená kopie) potvrzení o studiu, vydané zahraniční školou, ve kterém je uvedenojméno, datum narození studujícího, název a adresa školy, datum zahájení studia (den, měsíc a rok) s razítkem a podpisem oprávněné osoby a úředním překladem,
 • originál (úředně ověřená kopie) učebního plánu (předměty a počet hodin výuky týdně) potvrzený školous úředním překladem,
 • úřední překlad do českého jazyka se nevyžaduje v případě, že jsou potvrzení vystavena ve slovenském, anglickém a německém jazyce.

Formulář žádosti a potvrzení vydaná školou v listinné podobě zašlete prostřednictvím pošty na adresu:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor vzdělávací soustavy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,nebo doručte osobně na podatelnu ministerstva (pondělí až pátek 7:30 – 15:30).

Žádosti zaslané pouze prostřednictvím e-mailu nelze vyřídit!

 

Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

Za studium postavené na roveň studia na středních školách v České republice lze uznat pouze zahraniční studium:

 • uskutečňované v zahraniční střední škole, která je státem uznaná za součást jeho vzdělávací soustavy
 • rozsahem a obsahem studia odpovídající studiu ve střední škole (gymnáziu, střední odborné škole, středním odborném učilišti) v České republice

 

Za studium pro tyto účely nelze považovat

 • jazykové kurzy
 • rekvalifikační kurzy
 • přípravné kurzy
 • e-learningové kurzy
 • kurzy k získání osvědčení o profesní kvalifikaci
 • další vzdělávání

 

Pokud žádost nepodává zletilý žadatel (studující od 18 let), nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele (rodič nezletilého studenta), doložte plnou moc.

plna_moc.docx Vzor plné moci

Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině se podává až po nástupu žáka ke studiu v zahraniční škole. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o posouzení zahraničního studia není možné vydat před datem nástupu do zahraniční školy.

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o posouzení zahraničního studia nenahrazuje rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci), které vydává příslušný krajský úřad.

O žádosti ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 30 dnů od doručení kompletní žádosti (tj. včetně požadovaných výše uvedených dokladů), ve složitých případech do 60 dnů. Za podání žádosti se neplatí žádný správní poplatek.

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy má správní charakter a vydává se na období celého studia pouze jednou. V případě přestupu na jinou zahraniční školu je nutné vystavit nové rozhodnutí, a to opět na základě žádosti a předložených výše uvedených dokladů. Jakékoli další změny rozhodné pro uplatňování nároků (ukončení nebo přerušení studia) je žadatel povinen nahlásit příslušným orgánům v zákonné lhůtě.

 

ZDROJ

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality