Nabídka stipendií ke studiu na středních školách ve Francii

Nabídka stipendií ke studiu na středních školách ve Francii
7. 1. 2016
admin

1. Základní informace ke studiu

Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky(MŠMT) jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v České republice.

Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/y v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče českých žákyň v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok. Rodiče žáků a žákyň v Carnotově lyceu v Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě.

MŠMT hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu resp. do Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další příp. dopravu mezi Českou republikou a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků.

Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky; do Nîmes pouze dívky.

 

2. Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.

Ve školním roce 2015/2016 proběhne toto řízení v následujících termínech:

 • 1. kolo: v polovině března 2016 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování);
 • 2. kolo: v dubnu nebo květnu 2016 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky.

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium je prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní samosprávy.

 

3. Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

 • je občanem/občankou České republiky, resp. má trvalý pobyt v České republice;
 • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
 • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
 • je narozen/a po 1. lednu 2000;
 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština);
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 – chvalitebně);
 • vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4);
 • předloží lékařské osvědčení o zdravotním stavu.

Žáci, pro které by příspěvek 500,- EUR/1.000,- EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond: www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/. Tento fond je zřízen Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

 

4. Žádosti o zařazení do výběrového řízení

 •  Všichni uchazeči vyplní on-line registrační formulář.
 • Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje) DORUČÍ rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci nejpozději do 15. února 2016 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Jaroslava Tláskalová

odbor mezinárodních vztahů

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

 

MŠMT upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení (pohovor), obdrží uchazeči a uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury DZS, na jejíž internetové adrese www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/ je toto oznámení včetně on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o zdravotním stavu zveřejněno.

 

5. Užitečné odkazy

Uchazeči o studium se mohou blíže informovat o studiu na uvedených lyceích na následujících internetových stránkách:

Francouzský institut v Praze: www.ifp.cz/Ceske-sekce-ve-Francii

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii: www.dijon-nimes.eu

Důležité upozornění:

Od školního roku 2017/2018 budou přijímáni ke studiu v obou lyceích pouze žáci devátých ročníků základní školy a odpovídajících ročníků šestiletého nebo osmiletého gymnázia.

 

ZDROJ

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality