MŠMT – INVESTICE (předběžná výzva) 2015

MŠMT – INVESTICE (předběžná výzva) 2015
14. 1. 2015
admin

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2015 podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, Investiční program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže .

Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel objektu. Nelze požadovat dotace na objekty dlouhodobě a krátkodobě pronajaté.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků!!!

Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Uzávěrka žádostí o investiční dotaci je 10. 2. 2015.

Žádosti se vyplňují v elektronickém systému IS-mládež (http://is-mladez.msmt.cz/index.html), který se uzavře 10.2.2015 ve 13:00 h.

Žádosti v listinné podobě lze doručit do 10. 2. 2015 do 14:00 h na Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1. Žádosti zasílané v písemné podobě musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 10. 2. 2015.

Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Podrobné informace o programu naleznete ve vyhlášení programu.

Vyhlášení programu_ investice 2015.docx

http://www.msmt.cz/mladez/investice-predbezna-vyzva

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality