Informace pro vysoké školy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky.

Informace pro vysoké školy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky.

Pokud jde o studium na vysoké škole, usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu se týká studentů veřejných, soukromých i státních vysokých škol, jakož i studentů studujících v zahraničních vysokoškolských studijních programech uskutečňovaných podle zákona o vysokých školách na území České republiky poskytovateli zahraničního vysokoškolského vzdělávání (zahraničními vysokými školami a tuzemskými právnickými osobami s nimi spolupracujícími).  Smyslem usnesení vlády je omezit pokud možno v co nejvyšší míře shromažďování osob v zájmu ochrany veřejného zdraví. Proto se apeluje na vysoké školy, aby opatření plynoucí z usnesení vlády realizovaly v maximální možné míře při zachování chodu nezbytných činností, které mohou být pro vysoké školy různé s ohledem na jejich specifika.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se vztahuje na výuku prováděnou prezenčně (a to v prezenční i kombinované formě studia),  a to soustavně a skupinově (např. formou přednášek, seminářů, skupinovou laboratorní činností apod.) a též zkoušky, pokud jsou organizovány hromadně.

Rozhodnutí o omezení individuální krátkodobé formy výuky (např. konzultace, laboratorní měření, dokončování uměleckých projektů apod.), individuálních zkoušek, vč. státních zkoušek, a dalších činností vysoké školy (např. jednání orgánů školy, v nichž jsou studenti zastoupeni, přijímací zkoušky apod.) jsou v kompetenci rektora.

Pokud jde o případné praxe a praktickou a klinickou výuku a další aktivity vysoké školy, vysoká škola by si měla sama podle jejich charakteru vyhodnotit, které z nich je vhodné omezit a které nikoliv. V gesci rektora je též, jaká opatření učiní směrem ke knihovnám, kolejím a dalším účelovým zařízením vysoké školy, vč. úpravy režimu dalšího pobytu studentů v prostorách vysoké školy (např. vyřizování záležitostí na studijním oddělení apod.). Je však nutné dodržovat i ostatní přijatá opatření, která mohou mít na provoz vliv. Režim realizace praxí studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních je na dohodě rektora a příslušné instituce. Obdobně se vysokým školám doporučuje postupovat při realizaci kurzů celoživotního vzdělávání, specificky univerzit třetího věku.

Doporučujeme vysokým školám v maximální možné míře využívat nástroje distančního vzdělávání pro zajištění výuky.

V této záležitosti odkazujeme na stanovisko Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství: „Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušit do odvolání přímou výuku na vysokých školách a upřesňující „Informace k opatření MZ pro vysoké školy“ publikované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) na jeho webových stránkách. K doporučení MŠMT pro vysoké školy využívat nástroje distančního vzdělávání NAÚ doplňuje, že jde o možnost v mimořádné situaci pro všechny studijní programy bez ohledu na udělenou formu studia (ve smyslu § 44 odst. 4 zákona o vysokých školách) konkrétního akreditovaného studijního programu. Toto doplnění NAÚ reaguje na dotazy ze strany vysokých škol, jak mají postupovat, pokud nemají akreditovanou distanční formu studia. NAÚ nebude po dobu mimořádného opatření nijak hodnotit využívání této formy vzdělávání.“ Stanovisko je zveřejněno na webových stránkách NAÚ https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni.

Pokud jde o přítomnost akademických pracovníků na pracovišti, výkon jejich samostatné vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti není opatřením dotčen. Akademický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě (včetně domácnosti) v případech, které stanoví zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. Obdobné se vztahuje i na neakademické pracovníky vysoké školy.

zdroj: http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality