Eva Reina – ředitelka ERYICA: „Mám moc ráda principy pod pojmem Podpora.“

Eva Reina - ředitelka ERYICA: „Mám moc ráda principy pod pojmem Podpora.“
11. 11. 2019
Dušan Brodský
  1. Proč si myslíte, že bylo potřeba Evropskou chartu informací pro mládež aktualizovat?

Charta se musela aktualizovat, protože předchozí verze byla z roku 2004. Svět se od té doby hodně změnil. Způsob interakce a komunikace mezi mladými lidmi a informačními službami je úplně jiný než dřív. Nové informační technologie mají velký vliv na to, jakým způsobem se k informacím dostáváme, jak je zpracováváme a používáme. Proto Charta, která je základním souborem principů, jež utvářejí informační služby pro mládež a určují způsob práce informačních pracovníků, musí být v souladu s kontextem, ve kterém mladí lidé žijí.

V roce 2009 valné shromáždění ERYICA přijalo Principy on-line informací pro mládež. Tento dokument reagoval na potřebu zaktualizovat naše hlavní principy pro novou realitu, on-line realitu. To bylo v dobách, kdy jsme ještě rozlišovali naše životy na dva: on-line a off-line. To je důvod, proč jsme měli dva dokumenty, které určovaly, jak informační služby pro mládež a jejich pracovníci mají pracovat v těchto dvou sférách našich životů. Dnes už na off-line a on-line své životy nerozlišujeme, minimálně mladí lidé ne. Obě dimenze se spojily do jedné a vedly ke vzniku jednoho dokumentu. Nová Evropská charta informací pro mládež je vodítkem pro informační služby pro mládež, které musí rovnoměrně pracovat jak v reálném světě, tak v on-line prostředí, aby byly co nejblíže potřebám, výzvám a způsobu života mladých lidí. Snažili jsme se dokumenty shrnout tak, aby byly principy jednoznačné a zorganizované pod klíčovými pojmy. V současnosti pracujeme na výkladové brožuře, která má poskytnout další vodítka, jak Chartu správně používat a zavádět její principy.  Dofáme, že tento dokument pomůže informačním službám pro mládež, politikům či jiným zúčastněným osobám pochopit a zavést principy Charty.

  • Který princip z nové Charty je váš oblíbený a proč?

Myslím, že všechny principy jsou důležité, jinak by v Chartě nebyly. Nicméně, já osobně mám moc ráda všechny principy pod klíčovým pojmem „Podpora“ (Empowering v originále). Je to slovo, které mám velmi ráda. Znamená sílu rozhodovat se samostatně, jednat autonomně a myslet svobodně. Pro mě je to esence toho, čím mají informační a poradenské služby pro mládež být. Je to i důvod, proč zpřístupnění těchto služeb všem mladým lidem přispívá k vytváření lepší společnosti. Samozřejmě to je cílem informačních služeb pro mládež jako takových.

  • Kdybyste mohla mít tři  přání – co byste si přála pro informační služby pro mládež v Evropě?

Aby všechny informační služby pro mládež v Evropě fungovaly ve shodě s principy Evropské charty informací pro mládež. Aby se mladí lidé cítili podporováni a dobře vybaveni pro práci s tím množstvím informací a dezinformací, kterým čelí každý den. Na tom bude záviset budoucnost demokracie a to, jak bude svět vypadat v následujících letech. Přeji si, aby informační služby pro mládež nebyly jen připravené odpovídat na potřeby mladých lidí, ale aby byly schopné předvídat a přizpůsobovat se. Svět se mění velmi rychle. Musíme být připraveni na výzvy moderní doby (virtuální realita, umělá inteligence, roboti apod.) a přemýšlet, jak technologický rozvoj začlenit do našich služeb. Bude to vyžadovat vzdělávání a mnoho kreativity, ale je to nezbytné, pokud si přejeme být užiteční i v budoucnosti. Budoucnost tvoříme už dnes!

Eva Reina je ředitelkou Eryica. Její náplní práce je strategické vedení, poradenství a lobbování. Tvoří roční plán práce a zajišťuje jeho dodržování a úspěšné plnění strategického plánu Eryica. Je zodpovědná za finanční otázky, za získávání grantů a dotací na provoz organizace, vzdělávací a publikační aktivity, za zviditelnění a udržitelnost akcí Eryica. Zastupuje Eryica a informační služby pro mládež na evropské úrovni při jednání s politiky, státními i soukromými institucemi. Je zodpovědná za lidské zdroje, rozvoj organizace a rozrůstání sítě členů a podporu strategických partnerství. Zodpovídá se představenstvu organizace a valnému shromáždění všech členů

*ERYICA ( European Youth Information and Counselling Agency) je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1986 a je zaregistrovaná v Grand – Duchy v Lucembursku, kde v současnosti také sídlí její sekretariát. Jedním z cílů organizace je koordinace činnosti a zvyšování úrovně kooperace mezi subjekty, které se zabývají informačními a poradenskými službami pro mladé lidi ERYICA se snaží vytvořit a propojit celoevropskou síť struktur, které působí v uvedených oblastech.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality