Co nabízejí parlamentní strany mladým lidem (a neziskovým organizacím) v eurovolbách?

Co nabízejí parlamentní strany mladým lidem (a neziskovým organizacím) v eurovolbách?
30. 5. 2024
Tomáš Babický

Tímto souhrnem vás chceme seznámit s programy politických stran do Evropského parlamentu. Věnujeme se těm, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně a v Senátu a dalším, kterým průzkumy dávají alespoň několik procent hlasů.

ANO

Program ANO se mladým lidem věnuje jen okrajově, zmiňuje rozšíření programu Erasmus (bez specifikace, jak) a snahu o návrat Velké Británie do něj (což ta odmítá). Dále se staví na odpor vůči neziskovým organizacím (ve vztahu k boji s dezinformacemi).

Budeme (…) podporovat rozšíření programu výměny studentů Erasmus, protože investice do vzdělávání se vrátí nám všem.  Po odchodu Velké Británie z EU však tento velmi populární program oslabil, proto vyzveme evropské instituce, aby jednaly s Británií o tom, aby vrátila svoje univerzity a svoje studenty do Erasmu.

Chceme se také zasadit o výrazné snížení vlivu neziskových organizací a politických nevládek, které si často berou boj za svobodu projevu a boj proti dezinformacím jen jako výhodný nástroj pro čerpání dotací a příspěvků. 

https://www.anobudelip.cz/cs/eurovolby/nas-program/

Piráti

V pirátském programu mladé nalezneme v kapitole Vzdělaná a bohatá společnost. Poměrně obecně se věnují mediální gramotnosti, zmiňují i podporu celoživotního vzdělávání. Nejvíce prostoru věnují programu Erasmus+ a jeho přínosům. Chtějí navýšit jeho rozpočet a více jej zpřístupnit také studentům škol středních, učitelům a pracovníkům s mládeží. A také mladým lidem s postižením.

Vzdělávání, které připraví na život

Prosazujeme kvalitní a moderní školství, které cílí na rozvoj talentu, dobře připraví na život a umožní každému využít naplno jeho potenciál. V dnešním světě je stále co se učit, kam se posouvat, každý má mít možnost pustit se do něčeho nového, a to v jakémkoliv věku. Proto budeme podporovat i vzdělávání celoživotní.

Odolná společnost s kritickým myšlením

Naším cílem je informovaná společnost s rozvinutým kritickým myšlením. Jedině taková bude odolnější proti útokům zvenčí. Začít se ale musí u vzdělávacího systému. Podpoříme proto organizace a programy, které se zabývají rozvojem mediální gramotnosti.

Erasmus+ pro více studentů a pracovníků ve školství

Možnost cestovat bez omezení a poznávat jiné státy a kultury, je jedním z největších přínosů našeho členství v Unii. Proto dlouhodobě podporujeme navýšení rozpočtu na Erasmus+. Program umožňuje nejčastěji vycestovat vysokoškolským studentům. Prosazujeme, aby mohli vyjíždět také studenti středních škol a odborných učilišť, vyučující a další pracovníci s mládeží. Aby se výměna stala dostupnější i pro osoby se zdravotním hendikepem. Lidé se z pobytů vracejí prokazatelně lépe jazykově vybaveni, s vyšším sebevědomím a rozhledem. Takovou investici do lidského kapitálu Česko nutně potřebuje.

https://eurovolby.pirati.cz/program/

SPOLU

Koalice SPOLU se ve svém programu mladým lidem zvláště nevěnuje. Zmiňovala je pouze ve svém dřívějším Memorandu v souvislosti se zakládáním rodin. V programu se tak objevuje pouze dostupnost vzdělávání v souvislosti s podporou venkova. Jinak je tomu u jednotlivých stran koalice či samotných kandidátů, z nichž se někteří zabývají tématy mladých lidí (dlouhodobě např. europoslankyně Michaela Šojdrová), nebo nediskriminace.

Pokračujeme směrem rozvoje občanské vybavenosti (vzdělávání, zdravotnictví) a napojování venkovských oblastí na nejmodernější infrastrukturu, aby tu lidé chtěli bydlet a pracovat.

https://www.spolu21.cz/assets/documents/program/program_eu2024.pdf

SPD + Trikolora

SPD + Trikolora postavila své programové teze nejbližší mladým na obraně tradiční rodiny a odporu proti genderu, multikulturalitě a LGBT tématům a proti neziskovému sektoru.

Odpor proti neomarxistické, genderistické a multikulturní agendě a indoktrinaci a obrana tradiční rodiny. Ne pozitivní diskriminaci menšin a odstřižení politických neziskovek od veřejných peněz;

Evropská unie svými dotacemi i regulacemi prosazuje neomarxistickou agendu genderu, multikulturalismu či homosexualismu. Budeme bránit přijetí takových směrnic, které by prosazovaly rozklad tradiční rodiny a národů. Nechceme umožnit nikým nevoleným strukturám podkopávat svobodu a demokracii. Tyto a další podobně skryté politické aktivity nesmějí být podporovány z veřejných peněz!

https://www.spd.cz/wp-content/uploads/2024/01/Program-pro-volby-do-EP-2024.pdf

Starostové a osobnosti pro Evropu

Starostové a osobnosti pro Evropu mají dle komentátorů program zřejmě nejobsáhlejší. A to i v tématech týkajících se mladých lidí a neziskového sektoru. Už dvě ze 13 hlavních hesel říkají „Postaráme se o to, aby Evropa byla přívětivá i pro mladé lidi“ a „Postaráme se o to, aby mladí lidé dostali příležitost účastnit se demokracie“. To první zastřešuje zvýšení rozpočtu pro program Erasmus+ a zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů ve všech oblastech politiky EU, které se jich týkají. To druhé pak snahu o prosazení volebního práva již od 16 let. Kromě toho se obsáhle věnují mobilitě ve vzdělávání, a uznávání kvalifikací napříč Evropou. Zvláštní pozornost věnují také evropské podpoře dobrovolnictví a neformálního vzdělávání, včetně jejího financování v programu Evropský sbor solidarity. Jako jediní se zatím přihlásili k tzv. Youth Testu, tedy testu dopadu legislativy na mladé. Pozornost věnují také zaměstnanosti mladých lidí nebo boji proti diskriminaci. Konečně se také přihlašují k podpoře občanské společnosti.

MOBILITA A UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ

Mezinárodní spolupráce je zásadní pro úspěšný rozvoj vysokoškolského vzdělávání a vědeckého výzkumu. Stále máme mnoho mezer ve vědecké a studijní mobilitě, a proto

budeme aktivně hledat způsoby, jak ji posílit. Jedním z opatření může být rozšíření uznávání studijních výsledků dosažených v rámci programu Erasmus+. Budeme také dbát na prohloubení evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Ač se Evropa v tomto směru za poslední volební období posunula, stále zde zůstává velký prostor pro zlepšení.

Budeme tedy usilovat o maximálně jednoduché uznávání titulů a dalších profesních kvalifikačních předpokladů. Rozvoj programu Erasmus+, včetně navýšení jeho rozpočtu, je pro nás prioritou. Zajišťuje nejen evropský rozhled, který je důležitý pro pochopení evropské kultury a vzájemné provázanosti, ale především prohlubuje životní zkušenosti a znalosti, které pak Evropané uplatňují na trhu práce. V této oblasti podpoříme investice do informovanosti o tomto programu na středních a vyšších odborných školách i mimo ně, což by vedlo ke srovnání možností studentů gymnázií a vysokých škol.

Také se budeme snažit o to, aby evropské programy lépe podporovaly už spolupráci základních a středních škol, včetně nematuritních oborů. V novém programovém období budeme usilovat o zjednodušení projektových žádostí. A také o předávání praktických zkušeností zahraničních studentů v Česku a současně našich studentů v zahraničí. Evropa musí poskytovat i prostor pro špičkové vědce ze zbytku světa, aby postupně obnovila svou pozici globálního vzdělanostního hubu.

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Stojíme za Evropskou strategií pro mládež. Její aktuální implementace se v současnosti nachází v polovině a naše země samotná v ní má značné rezervy. Přitom má velký potenciál, který pro nás představuje velkou inspiraci, a pokrývá řadu dosud neřešených témat. Budeme proto usilovat o její pokračování a odpovídající financování aktivit na ní postavených.

Práce s mládeží ve volném čase – zejména ta na dobrovolnické bázi – nejen rozvíjí znalosti, dovednosti a vztahy zapojených jednotlivců, ale současně je důležitým prvkem soudržnosti a samotného fungování společnosti. V novém programovém období se proto budeme snažit navýšit prostředky na program Evropský sbor solidarity. Ten podporuje mladé dobrovolníky v EU, jejich mobilitu a projekty na místní úrovni. Dále budeme zjednodušovat administrativu, vyzdvihovat přínosy, podporovat neformální vzdělávání a usilovat o lepší uznávání kompetencí získaných díky dobrovolnickým aktivitám napříč celou EU.

LEGISLATIVA PRO MLADÉ

Evropa musí uvažovat dlouhodobě a strategicky. Nemůže se rozhodovat jen podle toho, co bude za dalších pět až deset let. Krátkodobé úvahy v rozhodování snižují náš dlouhodobý výhled na hospodářský růst, bezpečnost nebo ochranu životního prostředí. Zapojení mladých lidí, kteří myslí daleko do budoucnosti, vnímáme i jako pragmatický krok směrem ke strategickému uvažování, což Česku a Evropě pomůže stát se silnějšími. V Rakousku, Německu, Belgii a na Maltě už mohou lidé do Evropského parlamentu volit od 16 let – dlouhodobě by toto mělo být možné celoevropsky.

Budeme usilovat o to, aby i Evropský parlament zavedl tzv. test dopadu na mladé lidi, a tímto pohledem budeme posuzovat všechny návrhy, se kterými budeme pracovat. Z toho důvodu, aby veškerá nová legislativa i dílčí politiky EU byly již v zárodku přezkoumávány tím, jaký vliv budou mít na mladou generaci. Musí být od počátku jasné, co dobrého i případně omezujícího budou dané evropské předpisy znamenat pro dnešní mladé lidi.

Podpoříme snahy mladých lidí účastnit se rozhodování ve všech oblastech politiky EU, které se jich týkají. Budeme jim dávat prostor v činnosti našich europoslankyň a europoslanců. A budeme s nimi a jejich organizacemi konzultovat naše kroky.

 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI


Zvláštní pozornost chceme věnovat podpoře mladých lidí, protože ti dlouhodobě trpí největší nezaměstnaností a nejhoršími podmínkami na trhu práce. Budeme se zasazovat o aktivní programy EU v této oblasti včetně podpory placených stáží. Chceme vytvářet kvalitní podmínky pro vyvážený pracovní a osobní život.

EVROPSKÉ VOLBY VŠEM


Volební právo od 16 let budeme prosazovat na národní i evropské úrovni, přičemž výhledově by se mělo stát i celoevropským standardem. Dnešní rozhodnutí, především pak na úrovni EU, budou totiž mít zásadní vliv hlavně na mladou generaci.

https://www.starameseocesko.eu/program

SEN 21 a VOLT

Hnutí Senátor 21 kandiduje společně s VOLTem a ve svém Upgradu pro Evropu se mladým lidem věnuje především v souvislosti se vzděláváním a programy mobility. Zvláštní pozornost věnuje uznávání kvalifikací.

MUSÍME PODPOROVAT ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací systém 21. století musí reflektovat měnící se potřeby současného světa a klást důraz mimo jiné na rozvoj finanční a mediální gramotnosti, technických dovedností a práce s informacemi. Nedílnou součástí moderního vzdělávání jsou i výměnné pobyty, díky kterým studenti získávají obohacující zkušenosti a lepší pochopení pro svět za našimi hranicemi. Programy Comenius a ERASMUS+ hrají v tomto ohledu významnou roli. Jsme přesvědčeni, že by tento program měl jít ještě dál a umožnit větší množství středoškolských studentských programů a výměn, a to pro maturitní, nematuritní i učňovské obory. Vyšší finanční podpora zahraničních studijních programů povede ke zvýšení počtu účastníků, a to zejména v oblastech s nižším současným zapojením. 

 K usnadnění studia v zahraničí je třeba iniciovat přijetí Doporučení rady o podpoře automatického vzájemného uznávání kvalifikací získaných v rámci vysokoškolského vzdělání a vyššího sekundárního vzdělání a odborné přípravy a výsledků z období studia v zahraničí jako závazné právní úpravy. Tato legislativní změna pomůže vyřešit i přetrvávající problémy s uznáváním vysokoškolských diplomů napříč členskými státy. 

https://www.zvolsievropu.cz/program

ZELENÍ

Program Zelených je poměrně rozsáhlý a mladým lidem i dětem se věnuje na několika místech. Začíná řešením dětské chudoby a nutností podpory regionů s její nejvyšší koncentrací. Celá jedna kapitola se věnuje investicím do vzdělání. Po obecném úvodu Zelení navrhují zásadní navýšení financování programu Erasmus+ a větší podporu programu DiscoverEU. Rovněž se přihlásili k podpoře silné občanské společnosti, nediskriminaci a podpoře práv LGBTQI+ osob.

Každé čtvrté dítě v Evropě je ohroženo chudobou a sociálním vyloučením, což představuje téměř 20 milionů dětí. Ty mají velmi omezený přístup ke zdravým potravinám, sportu, vzdělání a kultuře a často mají jejich rodiny problémy s bydlením. Dětská chudoba znamená existenční deprivaci tady a teď, ale také méně příležitostí pro samostatný a úspěšný život v budoucnu. Součástí řešení musí být speciální programy pro regiony s velkou koncentrací chudoby, podobně jako je obsahuje americký Reduction Inflation Act.

Větší investice do vzdělání – Erasmus pro všechny

Bez ohledu na místo, kde člověk žije, nebo na jeho majetkové poměry musí být kvalitní a dostupné veřejné vzdělávání, odborná příprava a celoživotní vzdělávání dostupné pro všechny obyvatele Česka a Evropy. Vzdělávání musí pomoci naší společnosti překonat nerovnosti, uspět v proměně ekonomiky a rozvíjet vědu a kulturu. Pracovní místa v nových průmyslových a digitálních odvětvích lze obsadit pouze tehdy, pokud budeme mít lidi s dovednostmi a kompetencemi, kteří se díky kvalitnímu vzdělání dokážou přizpůsobit novým situacím, výzvám a požadavkům trhu práce. Budeme vždy prosazovat, aby bylo všeobecné vzdělání dostupné všem, kdo o něj mají zájem, a usilovat o dostatečnou kapacitu škol, aby je mohlo absolvovat nejméně tolik mladých lidí, kolik je v Evropě běžné.

Program Erasmus+ je bezkonkurenčně nejikoničtější program Evropské unie a je jednou z nejúspěšnějších iniciativ s více než 10 miliony účastníků. V Česku se do programu zapojí ročně více než 20 tisíc osob. Podle studií má zahraniční výjezd pozitivní dopady na kompetence, uplatnění na trhu práce a v konečném důsledku i na vztah k Evropě. Bohužel rozpočet Erasmu je v současné době nepřijatelně nízký a poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku, a to především u odborných škol a učilišť, kde je dopad největší. Budeme prosazovat zásadní navýšení rozpočtu Erasmu tak, aby každá mladá Evropanka a každý mladý Evropan měli možnost vyjet do zahraničí na studijní pobyt nebo stáž, bez ohledu na finanční situaci rodiny. Podpoříme také konec neplacených stáží tak, aby pracovní zkušenosti byly dostupnější, a posílíme roli programu Erasmus+ v této oblasti. Chceme rozšířit program DiscoverEU. Naším cílem je zvýšit povědomí o programu, zejména mezi mladými lidmi z méně majetného prostředí.

Silná a dynamická občanská společnost

Ať jde o lokální iniciativy, spolky, odborové organizace nebo think-tanky, organizace občanské společnosti mají pevné místo v naší demokratické společnosti. V posledních letech mnohé z nich čelí obrovskému tlaku. Zasadíme se o vytvoření mechanismu ochrany občanské společnosti. Jako zásadní vidíme vedení smysluplného dialogu s občanskou společností během legislativních procesů. Chceme také prosadit odpovídající financování, a to jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni, a také možnost zřizovat mezinárodní nevládní organizace.

https://volby.zeleni.cz

SOCDEM

Sociální demokracie se ve svém programu odvolává na tradiční evropská sociálnědemokratická témata. Podporuje zvyšování počtu placených stáží, rozšiřování programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity i činnost organizací mladých lidí. Slibuje představit evropský plán pro dostupné bydlení i pro mladé rodiny.

Chceme Evropu, která podporuje rovné podmínky ve vzdělávání pro všechny, bez ohledu na finanční zázemí, původ či zdravotní stav. Jsme pro modernizaci výuky, rozvoj digitálního vzdělávání a klíčových kompetencí žáků a studentů. Podporujeme zvyšování počtu placených stáží. Považujeme to za důležitý nástroj pro podporu odborné přípravy. Klademe důraz na důležitost celoživotního vzdělávání, které je potřebné pro získání kvalitních pracovních míst. Prosazujeme pokračující realizaci a rozšiřování projektu Erasmus+ a projektů Evropského sboru solidarity. Podporujeme činnost organizací mladých lidí na evropské, mezinárodní a národní úrovni, jejich politické i kulturní aktivity a vzdělávací činnost.

 Představíme evropský plán pro dostupné bydlení, který změní pravidla státní podpory, aby umožnil vnitrostátním a místním orgánům více investovat do veřejného bydlení. To konkrétně znamená revidovat směrnici o službách obecného hospodářského zájmu s ohledem na rozšíření definice sociálního bydlení, aby bylo možné pomoci větší skupině osob – mladým rodinám i seniorům. Budeme prosazovat, aby alespoň 30 % nové výstavby bylo dostupné pro nízkopříjmovou skupinu a dalších 30 % pro obyvatele se středními příjmy.

STAČILO!

Koalice STAČILO! se ve svém poměrně obsáhlém programu mladými lidmi nezabývá.

Přísaha a Motoristé

Stručné memorandum a Programová shoda v něm obsažená definuje body, proti kterým budou kandidáti společně vystupovat. Nic z toho se specificky programově nevztahuje vůči mladým lidem.

https://www.prisahamotoriste.cz/memorandum

Programy ukazují, že s výjimkou několika subjektů nevěnují strany mladým voličům příliš programového prostoru. Věřme, že alespoň v závěru kampaně budou některá volební uskupení svůj program dále specifikovat a dojde i na mladé a jejich témata. Jistě však nebude od věci, pokud je budou mladí se svými otázkami konfrontovat v průběhu předvolebních debat a mítinků.

Zdroj: https://www.adam.cz/co-nabizeji-parlamentni-strany-mladym-lidem-a-neziskovym-organizacim-v-eurovolbach/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality